Κατανόηση Κειμένου (2018)

 

Ορισμός

Ο εγγραμματισμός στην κατανόηση κειμένου, σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος PISA, προσδιορίζει (και προσδιορίζεται από) τις δεξιότητες κατανόησης, χρήσης, αξιολόγησης, αναστοχασμού και ενασχόλησης με κείμενα. Αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων και τη διεύρυνση των γνώσεων του ατόμου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία στην κοινωνική ζωή. Ο εγγραμματισμός εμπεριέχει τόσο την έννοια της κατανόησης, όσο και τη δυνατότητα της χρήσης και αξιολόγησης των γραπτών πληροφοριών, τον προβληματισμό για αυτές, αλλά και τον ενεργό και διαδραστικό ρόλο κάθε αναγνώστη στην παραγωγή νοήματος (και, ενδεχομένως, στην ανάληψη δράσης) μέσα από κείμενα. Τα κείμενα μπορεί να είναι χειρόγραφα, έντυπα ή και σε ηλεκτρονική μορφή...περισσότερα