Φυσικές Επιστήμες (2015)

 

Ορισμός

O επιστημονικός εγγραμματισμός αφορά στην ικανότητα των ατόμων να:
• Αναγνωρίζουν, παράγουν και αξιολογούν εξηγήσεις για ένα εύρος φυσικών και τεχνολογικών φαινομένων (εξήγηση φαινομένων).
• Περιγράφουν και αποτιμούν την επιστημονική διερεύνηση και προτείνουν τρόπους έκφρασης επιστημονικών ερωτημάτων (σχεδιασμός και αξιολόγηση επιστημονικής διερεύνησης).
• Αναλύουν και αξιολογούν δεδομένα, ισχυρισμούς και επιχειρήματα για μία ποικιλία αναπαραστάσεων και εξάγουν συμπεράσματα (ερμηνεία δεδομένων)....περισσότερα

 

Definition 

The english version of the framework can be found on the OECD website